Huisreglement Lustrumterrein XXVIII Lustrum ‘In het Elysion’

Algemene regels:

● Geldig toegangsbewijs en legitimatie verplicht. Toegang is voorbehouden aan mensen van tenminste 18 jaar oud (m.u.v. 8 juli t/m 17.00).

● Studentenpas verplicht, tenzij geïntroduceerd door een Lid van W.S.V. Ceres, dit dient aangegeven te zijn op het ticket. Indien gevraagd dient een persoon te allen tijde aan te kunnen tonen dat hij of zij studeert aan een HBO instelling of Universiteit in Nederland, of is geïntroduceerd door een Lid van W.S.V. Ceres.

● Alcoholhoudende drank wordt alleen verkocht aan personen van 18 jaar of ouder.

● Betreden van het Lustrumterrein is altijd op eigen risico.

● De W.S.V. Ceres kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of
diefstal van persoonlijke eigendommen.

● Er wordt gewerkt volgens het alcoholbestuursreglement van de W.S.V. CERES
d.d. 10 december 2014

● Alle aanwijzingen van de Beveiligingsmedewerkers, de Senaat en de
Lustrumcommissie die betrekking hebben op de huisregels dient u direct op te
volgen.

● Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kunt u aan kleding en/of
tassen worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan geen medewerking door
de bezoeker wordt verleend, kan de toegang worden ontzegd.

● De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of
vermissing van persoonlijke eigendommen van bezoekers.

● Gevonden voorwerpen dienen ingeleverd te worden bij de organisatie.

● Op het terrein wordt uitsluitend met Lustrum munten betaald.

● In situaties waar de huisregels niet voorzien beslist de organisatie over de te
nemen maatregelen.

● De aanwezige nooduitgangen zijn als nooduitgang bedoeld en dienen dus niet als
in- of uitgang gebruikt te worden. Nooduitgangen dienen gesloten te blijven om
geluidsoverlast te voorkomen.

 

Het is verplicht om:

● Medewerking te verlenen aan controle op wapens en drugs.

● Gebruik te maken van de garderobe, op eigen risico.

● Het terrein rustig te verlaten en geen lawaai te maken in de directe omgeving van
het Lustrumterrein.

 

Het is verboden om:

● Binnen te roken.

● Hard- of softdrugs in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen. Bij
overtreding zal de overtreder te allen tijde van het Lustrumterrein verwijderd
worden en overgedragen worden aan de politie.

● Diefstal of vernielingen te plegen. Schade aan het gebouw, interieur of andere
zaken zullen te allen tijde verhaald worden op de veroorzaker, ongeacht in welke
staat deze persoon zich bevindt.

 

● Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.

● Met plastic bekers of vloeistoffen te gooien, dit om apparatuur en het interieur te
beschermen.

● Bij hinderlijk of aanstootgevend gedrag, het uiten van discriminatoir gedrag, het
dragen van discriminerende symbolen of het vertonen van ongewenste
intimiteiten, volgt verwijdering en wordt de toegang voor een bepaalde periode
ontzegd.

 

Het is niet toegestaan om:

● Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.

● Verkregen consumpties of plastic bekers mee te nemen buiten het terrein.

● Overlast te veroorzaken in de directe omgeving van het lustrumterrein.

● Fietsen of auto’s buiten de daartoe bestemde rekken of vakken te plaatsen.

● Herkenbare verenigingskleding van andere verenigingen te dragen.

 

Bij overtreding van de huisregels kan dit tot verwijdering van het terrein leiden en/of een
boete en/of schadeverhaling. Voor leden van de vereniging W.S.V. Ceres kan bij
overtreding van de huisregels ook een schorsing opgelegd worden.